Jak napisać wezwanie do zapłaty

 

Najczęściej zadawane pytania

 

Wezwanie do zapłaty to istotny element procesu windykacji należności, który ma praktyczne znaczenie dla skuteczności dochodzenia roszczeń przysługujących wierzycielowi. To pierwszy krok przed ewentualnym rozpoczęciem postępowania sądowego i jest często stanowi próbę rozwiązania problemu w sposób polubowny.

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje kompleksową usługę w zakresie prowadzenia windykacji należności, w tym na etapie przedsądowym, również w ramach przygotowania wezwania do zapłaty. Prawidłowo przygotowane wezwanie do zapłaty, zawierające poza elementami niezbędnymi pisma, dodatkowe uzasadnienie wskazujące na podstawy dochodzenia określonych należności oraz wskazujące na negatywne konsekwencje pozostawienia takiego wezwania bez odpowiedzi może znacząco wpłynąć na skuteczność prowadzonych windykacji należności.

 

Oznaczenie stron

 

Pomimo, że samo wezwanie do zapłaty nie stanowi pisma procesowego, a więc nie obowiązują go wymogi formalne wskazane w przepisach dotyczących postępowania sądowego, warto zadbać o kilka elementów które mogą zaważyć na jego skuteczności.

W pierwszej kolejności, należy pamiętać o prawidłowym oznaczeniu stron. Jest to o tyle istotne, iż często zdarza się, że zarówno po stronie wierzyciela, jak i dłużnika występuje więcej niż jeden podmiot (np. w ramach grupy spółek, wielu przedsiębiorców zaangażowanych w dany projekt itp.). W takim wypadku trzeba pamiętać by prawidłowo wskazać dane konkretnie tych podmiotów, które zawarły daną umowę. Jedynie wyjątkowo, np. w przypadku cesji wierzytelności, podmioty wskazane w ramach wezwania mogą być inne niż te, które pierwotnie przystąpiły do danego zobowiązania.

 

Określenie kwoty zadłużenia

 

Kolejnym istotnym elementem jest prawidłowe określenie kwoty zadłużenia, którego dotyczy dane wezwanie. By uniknąć jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowej identyfikacji długu, a co za tym idzie, co do skuteczności samego wezwania, rekomendujemy by poza określeniem zobowiązania głównego wskazać również z jakiego tytułu zobowiązanie to wynika (np. z tytułu zawartej umowy pożyczki, faktury VAT wystawionej w ramach współpracy na podstawie umowy itp.).

 

Odsetki od zobowiązania

 

Ponadto, w tym miejscu należy pamiętać o kwestii odsetek od zobowiązania głównego. Uprawnienie do naliczania odsetek może wynikać z czynności prawnej, ustawy, albo orzeczenia sądu lub z decyzji innego organu. Zagadnienia dotyczące odsetek mogą budzić wiele kontrowersji i wątpliwości. Dzieje się tak choćby ze względu na fakt, że strony mają pewną elastyczność w kształtowaniu ich wysokości w ramach wiążącej ich umowy (na podstawie tzw. swobody umów).

Niemniej, swoboda ta nie jest nieograniczona. Polski ustawodawca zdecydował się wprowadzić przepis regulujący tzw. odsetki maksymalne. Zgodnie z tymi zasadami, maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych. W przypadku gdy strony umowy określą w jej treści odsetki w wysokości przekraczającej wysokość odsetek maksymalnych, wierzycielowi należą się odsetki maksymalne. Dla zobrazowania sytuacji – w roku 2023 maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może być więc wyższa niż 22,5%.

Jeżeli wysokość odsetek nie jest określona umową zawartą pomiędzy stronami, ani też nie wynika z orzeczenia lub decyzji, wierzycielowi będą się należeć tzw. odsetki ustawowe. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego odsetki te są równe sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych.

Często zdarza się również tak, że samo wezwanie do zapłaty wyznacza moment, od którego wierzyciel będzie uprawniony do naliczania odsetek.

Ostatecznie, wierzyciel może być uprawniony do doliczenia do powyższych kwot rekompensaty wynikającej z kosztów odzyskania należności z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, rekompensata ta wynosi:

  • 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
  • 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
  • 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

 

Termin uregulowania płatności

 

W dalszej kolejności wierzyciel powinien określić termin na dokonanie przez dłużnika płatności wynikających z wezwania (np. w terminie 7 dni od dnia jego odbioru) oraz sposób dokonania płatności (np. przelewem na rachunek bankowy prowadzony pod numerem XYZ).

W wezwaniu do zapłaty warto zawrzeć również zawiadomienie o możliwości podjęcia przez wierzyciela dalszych kroków prawnych w przypadku nieuregulowania przez dłużnika należności w terminie określonym w wezwaniu, np. wystąpienie na drogę sądową co wiązać się może dla dłużnika z dodatkowymi kosztami (np. obowiązkiem pokrycia kosztów procesu). Może to podnieść skuteczność naszego pisma.

 

Wezwanie do zapłaty a nakaz zapłaty

 

Wystąpienie do dłużnika z wezwaniem do zapłaty może zostać następnie wskazane w treści pozwu w ramach informacji, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Ponadto, w niektórych przypadkach, przepisy prawa uzależniają np. wydanie przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym m.in. właśnie od wezwania dłużnika do zapłaty.