Windykacja należności

 

Windykacja należności to kompleksowa usługa, w ramach której skutecznie pomagamy Klientom egzekwować płatności i odzyskać pieniądze zarówno w postępowaniu polubownym, poprzez wniesienie powództwa o zapłatę, jak i poprzez intensywne działania komornicze w postępowaniu egzekucyjnym.

Tylko do 30 czerwca 2023 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i Krajowym Rejestrze Zadłużonych ujawniono 61 160 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi. To więcej niż w każdym z poprzednich lat, poza rekordowym rokiem 2022, kiedy ogłoszeń było ponad 84 tys. W obliczu lawinowego przyrostu upadłości trzeba pamiętać, że z każdym dniem zwłoki z podjęciem działań windykacyjnych zwiększa się ryzyko, że majątek Twojego dłużnika zostanie zajęty przez innych wierzycieli.

 

Najczęściej zadawane pytania>>>

 

Windykacja należności: oferta dla wierzycieli

Windykacja należności w naszej ofercie obejmuje takie usługi jak:

 • Polubowne odzyskiwanie należności, przygotowanie wezwania do zapłaty
 • Negocjacje z dłużnikami
 • Koordynowanie czynności wywiadu gospodarczego w celu ustalenia majątku dłużnika
 • Reprezentacja Klienta w postępowaniu sądowym, krajowym jak i o europejski nakaz zapłaty
 • Uzyskiwanie zabezpieczenia roszczeń powoda na majątku dłużnika
 • Reprezentacja w toku postępowania egzekucyjnego

 

Windykacja należności: oferta dla dłużników

W ramach naszej oferty całościowo reprezentujemy dłużnika w postepowaniu sądowym, w tym zapewniamy

 • Wniesienie sprzeciwu do nakazu zapłaty
 • Wniesienie zarzutów do nakazu zapłaty
 • Odpowiedź na pozew
 • Wniesienie apelacji
 • Wniesienie skargi kasacyjnej

Nasze usługi obejmują również reprezentację w toku postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego.

 

Co nas wyróżnia?

 

Dzięki rozległej siatce kontaktów i przy wykorzystaniu polskich i zagranicznych procedur skutecznie odzyskujemy należności naszych Klientów na terenie całego kraju, jak i poza jego granicami. Działamy szybko i intensywnie wykorzystując nowoczesne metody wywiadu gospodarczego w celu ustalenia majątku  dłużnika z którego można dokonać egzekucji. Opieszałość i niedokładność w tym zakresie, grozi zajęciem środków dłużnika przez innego wierzyciela lub co gorsza, pojawieniem się w firmie syndyka.

 

Powództwo o zapłatę

 

Pierwszym krokiem windykacji sądowej jest wytoczenie powództwa o zapłatę. Powództwo o zapłatę wymaga bardzo precyzyjnego przedstawienia żądań i poparcia ich konkretnymi dowodami. Profesjonalna pomoc  prawnika, który przygotuje pozew, będzie reprezentować powoda podczas rozprawy i zagwarantuje, że postępowanie jest prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a przede wszystkim, że odpowiednio zabezpieczony jest w nim interes Klienta może znacząco podnieść szanse na odzyskanie pieniędzy.

 

Nakaz zapłaty

 

Pierwszym celem naszych działań jest uzyskanie od sądu nakazu zapłaty.  Dla uzyskania nakazu zapłaty kluczowe jest odpowiednie sformułowanie pozwu, bowiem istnieje ryzyko, że sąd go nie wyda. Może się tak zdarzyć jeżeli z pozwu wynika, że:

 • roszczenie jest w sposób oczywisty bezzasadne, na przykład zaległa faktura została wcześniej opłacona
 • twierdzenia co do faktów budzą wątpliwości
 • zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego.

Mając nakaz zapłaty, który stanowi tytuł egzekucyjny, uzyskujemy w imieniu klienta klauzulę wykonalności – dopiero oba dokumenty stanowią podstawę dla komornika do egzekwowania długu. Należy pamiętać że dłużnik przed uprawomocnieniem się nakazu zapłaty ma prawo do wniesienia sprzeciwu od nakazu.

 

„Sprawa sądowa”

 

Po wniesieniu powództwa pozwany dłużnik może wnieść sprzeciw (w postępowaniu upominawczym), zarzuty, lub odpowiedź na pozew, w której uzna lub nie wytoczone przeciw niemu powództwo. Jeśli pozwany nie uzna powództwa, a strony nie zawrą ugody sąd wyznaczy rozprawę.

Po przeprowadzeniu rozprawy sąd wydaje wyrok, w którym rozstrzyga o zasadności roszczeń zgłoszonych przez powoda. Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Od woli stron zależy czy wniosą one apelację. Może ją wnieść jedna ze stron bądź obie. W przypadku jeśli strony nie wniosły apelacji w terminie lub wyczerpano tok instancyjny wyrok sądu się uprawomocnia.

Jeśli prawomocny wyrok sądu nie jest dla nas korzystny warto sprawdzić czy przysługują nam nadzwyczajne środki zaskarżenia takie jak skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego.

 

Postępowanie egzekucyjne

 

Pomimo uprawomocnienia się wyroku dłużnik może uchylać się od jego wykonania. W tym przypadku wszczynamy w imieniu klienta postępowanie egzekucyjne czyli postępowanie, w którym w imieniu uprawnionego wierzyciela podejmujemy działania w celu wymuszenia wykonania wyroku nakazującego dłużnikowi zapłatę. Począwszy od wysłania upomnienia do dłużnika, po złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji do właściwego komornika sądowego.

W ramach naszych usług nadzorujemy działania komornika sądowego, który dysponuje szeregiem narzędzi służących wyegzekwowaniu długi. W grę wchodzi np. zajęcie wynagrodzenia dłużnika, zajęcie kont bankowych, nieruchomości, pojazdów, a także innych składników majątku, które można zlicytować (licytacja majątku dłużnika). Skuteczność działań komornika można znacząco podnieść wskazując mu istniejące źródła majątku dłużnika, z którego można zaspokoić wierzytelność. By to zrobić wykorzystujemy nowoczesne techniki wywiadu gospodarczego.

 

Postępowanie arbitrażowe

 

Proces odzyskiwania długu może od strony prawnej wyglądać nieco inaczej, jeśli umowa wiążąca naszego klienta z dłużnikiem zawiera klauzulę arbitrażową.